Фахівці Головного управління роз’яснюють керівникам будівельних підприємств необхідність додержання Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

02/02/2018 г.
        Будівельні підприємства — сфера робіт  підвищеної небезпеки. Тому фахівців Головного управління турбує стан охорони праці підприємств цієї галузі. Вони звернулись до керівників будівельних підприємств з листом «Про додержання мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках та ДБН А.3.2-2-2009».
 
Одним із основних нормативно-правових документів, які регулюють вимоги з безпеки праці під час виконання будівельно-монтажних робіт та на підставі яких здійснює наглядову діяльність Головне управління Держпраці в Одеській області, є
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» та Державні будівельні норми України  «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення». 
       Мінімальні вимоги розроблено на основі Директиви 92/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Цей документ встановлює загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт. 
Мінімальні вимоги регламентують «Організацію управління з охорони праці на будівельному майданчику» та наступні вимоги до генеральних підрядників або підрядників:
     1.Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, тоді замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт. Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.
    2. Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві”.
    3. Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці  попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до цих Мінімальних вимог  в одному із таких випадків:
-якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;
-якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.
Важливим нововведенням Мінімальних вимог є визначення обов’язків з охорони праці для замовника будівництва, які він має виконати або доручити їхнє виконання керівнику будівництва.
    4. Один примірник Попередньої інформації повинен бути розміщений замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика.
    5. Попередня інформація, що розташована на будівельному майданчику, повинна постійно оновлюватись у разі її зміни.
 
   Відповідно до п. 4.2. ДБН А.3.2-2-2009 під час зведення будівельних об'єктів повинні бути вжиті заходи для запобігання впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій до будівельного об'єкта території. Так, Мімімальні вимоги встановлюють вимоги, що стосуються навчання залучених до будівництва фізичних осіб, застосування ЗІЗ, використання справного інструмента, обладнання, дотримання працівниками вимог з охорони праці, зазначених у плані, тощо. А це означає, що ухвалення Мімімальних вимог є важливим кроком до забезпечення соціального захисту таких осіб.
Вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначити у проектно-технологічній документації - проектах організації будівництва - ПОБ, проектах виконання робіт – ПВР.
Згідно п. 4.6 ДБН А.3.2-2-2009 Замовник за 30 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов'язаний повідомити територіальний орган Держпраці про дату початку робіт, а керівник генеральної підрядної організації за 10 робочих днів до початку основних будівельно-монтажних робіт зобов’язаний актом комісії повідомити про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об'єкта до початку будівництва. 
Відповідно до п. 6.6.27, проекти організації будівництва (ПОБ) підлягають погодженню з органами Держпраці.
   
    Головне управління нагадує керівникам підприємств про необхідність навчання та перевірки знань постійно-діючої комісії підприємства, керівникам структурних підрозділів — про необхідність дотримуватись Мінімальних вимог та приведенням документації з охорони праці відповідно вимогам законодавства.
Сектор взаємодії зі ЗМІ