Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

13/04/2018 г.
Одним із основних нормативно-правових документів, які регулюють вимоги з безпеки праці під час виконання будівельно-монтажних, робіт є: «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17), затвердженого наказами Міністерства соціальної політики України 23.06.2017  № 1050 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 за № 1111/30979. 
Мінімальні вимоги розроблені на основі Директиви 92/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (8 окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС). Цей документ встановлює загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт. 
broad.jpg
 
Мінімальні вимоги регламентують «Організацію управління з охорони праці на будівельному майданчику» та наступні вимоги до генеральних підрядників або підрядників: 
1. Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт. Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.
2. Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві”.
3. Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до цих Мінімальних вимог  в одному із таких випадків:
-якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів, і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;
-якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.
4. Один примірник Попередньої інформації повинен бути розміщено замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика.
5. Попередня інформація, що розташована на будівельному майданчику, повинна постійно оновлюватись у разі її зміни.
Виходячи з вищевказаного, нагадуємо керівникам підприємств про необхідність навчання і перевірки знань постійно-діючої комісії та  керівників структурних підрозділів підприємств відповідно Мінімальним вимогам, а також приведення документації з охорони праці відповідно до вимог законодавства.

Прес-служба Головного управління