Колегія ТУ

05/08/2011 г.
Оглавление
Колегія ТУ
Страница 2

 

 

 

Додаток

Затверджено

 

 

Наказом Головного управління

Держпраці в Одеській області

від «09» лютого 2016р. №132

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про колегію Головного управління Держпраці

в Одеській області

 

 

1. Це положення визначає засади утворення і діяльності колегії Головного управління Держпраці в Одеській області (далі – колегія Головного управління).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і створюється для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління Державної служби України з питань праці (далі - Держпраця України), колективного та вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України (МНС України), наказами Міністра надзвичайних ситуацій України, Положенням про Державну службу України з питань праці, наказами Голови, Положенням про Головне управління Держпраці в Одеській області та цим Положенням.

4. Рішення про утворення колегії приймається начальником Головного управління Держпраці в Одеській області.

 

Функції колегії:

5. Колегія Головного управління:

5.1. обговорює та ухвалює рішення про реалізацію державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

5.2 формує механізми реалізації державної політики з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, механізм здійснення повноважень Головного управління у сфері державного ринкового нагляду, інших завдань і функцій Головного управління, а також механізм контролю за реалізацією державної політики у сферах його діяльності;

5.3. розробляє пропозиції про вдосконалення діяльності Головного управління Держпраці в Одеській області, піднаглядних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

5.4. аналізує стан роботи Головного управління Держпраці в Одеській області.

 

6. Колегія опрацьовує та надає:

6.1. пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, планів роботи Держпраці України, проекти заходів з їх реалізації, пріоритетних завдань і напрямів діяльності Головного управління та стан їх виконання;

6.2. пропозиції про удосконалення законодавства, проекти наказів, положень, інструкцій, інших нормативно-правових актів;

6.3. результати роботи Головного управління, його відділів та інших структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, безпеки поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

6.4. пропозиції про співпрацю з центральними органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

6.5. основним завданням колегії Головного управління є прийняття колегіальних рішень з найбільш актуальних питань, що стосуються наглядової діяльності за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань праці на піднаглядних підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, суб¢єктами господарської діяльності-фізичними особами, які використовують найману працю;

6.6. вся діяльність колегії при розгляді, обговоренні і прийнятті рішень з найбільш актуальних питань, що стосуються наглядової діяльності та управління охороною праці на піднаглядних підприємствах, спрямована на забезпечення державних інтересів і конституційних прав громадян в процесі трудової діяльності в частині промислової безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

6.7. колегія на своїх засіданнях розглядає питання щодо удосконалення державного нагляду на підприємствах та з цією метою розглядає результати комплексу перевірок щодо стану промислової безпеки, охорони праці підприємств, об`єктів адміністративного району, міста тощо за участю членів комісії, представників організацій, які брали участь в перевірці, керівників і посадових осіб підприємств із заслуховуванням роботодавців окремих підприємств, де встановлено незадовільний стан охорони праці та низький рівень профілактичної роботи;

6.8. розглядає результати перевірки окремого району, підприємства (об`єкта) із заслуховуванням звіту роботодавця (керівника) з питань охорони праці, вжитих ними заходів щодо попередження нещасних випадків виробничого характеру, впровадження більш удосконалених засобів безпеки, забезпечення раціонального, комплексного використання і охорони надр, збереження вибухових матеріалів та правильного їх використання в промисловості, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб тощо;

6.9. за підсумками звітного періоду, у разі необхідності, заслуховує звіти керівників підприємств, де відбувається зростання виробничого травматизму;

6.10. заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Головного управління, звіти державних інспекторів про ефективність їх наглядової діяльності за результатами перевірок посадовими особами Головного управління цієї діяльності;

6.11. обговорює плани роботи Головного управління (з додатками) на квартал;

6.12. намічає конкретні заходи щодо покращення форм і методів наглядової діяльності та сприяє їх впровадженню в життя;

6.13. інші питання, пов'язані з реалізацією покладених на Головне управління завдань і функцій.

 

7. Колегія мас право:

7.1. заслуховувати звіти посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань дотримання законодавства про промислову безпеку, охорону праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорону надр, промислову безпеку у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб тощо;

7.2. запрошувати для участі в засіданні колегії представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та громадських організацій;

7.3. проводити спільні засідання з колегіями центральних органів виконавчої влади та ухвалювати спільні рішення;

7.4. залучати вчених і провідних фахівців системи Держпраці до підготовки та розгляду питань, що належать до їх компетенції.

 

8. Склад колегії:

Кількісний та персональний склад колегії затверджує начальник Головного управління Держпраці в Одеській області.

 

9. Планування, організація роботи та підготовки засідань колегії:

9.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її Головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії.

9.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її Головою плану засідань в якому зазначаються: питання, що необхідно розглянути; відповідальні за підготовку та строки подання матеріалів; структурні підрозділи Головного управління (далі - структурні підрозділи), що готують матеріали; дата подання матеріалів і дата їх розгляду; прізвища, ініціали та посади доповідачів.

План роботи колегії складається на півріччя і вноситься окремим розділом до плану роботи Головного управління.

9.3 Проекти планів засідань колегії розробляються на основі пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних підрозділів Головного управління.

Питання для розгляду на засіданнях колегії визначаються на підставі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Голови Держпраці, програм і перспективних планів роботи Головного управління та рішень колегії.

9.4. Підготовлений проект плану роботи Головного управління з планом проведення засідань колегії, розглядається і схвалюється на засіданні колегії, затверджується начальником Головного управління, і, не пізніше ніж за два тижні до початку кварталу, доводиться до членів колегії, керівників структурних підрозділів Головного управління.

9.5. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії, не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання. У такі ж строки подаються матеріали з додаткових (позапланових) питань, які за рішеннями начальника Головного управління вносяться до порядку денного засідання колегії.

Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

9.6. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються Головою колегії.

9.7. На розгляд колегії подаються:

- проект порядку денного засідання колегії із зазначенням доповідача з кожного питання;

- проекти рішень колегії (з кожного питання) керівником відповідного структурного підрозділу;

- список членів колегії;

- список осіб, запрошених на засідання колегії для участі у розгляді та обговоренні порядку денного, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові, місця роботи;

- за потреби подаються інші інформаційно-додаткові матеріали, які безпосередньо стосуються порядку денного.

9.8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

9.9. Структурні підрозділи, відповідальні за підготовку питань, подають секретарю колегії узагальнені матеріали на засідання колегії:

- проект рішення з візами тих же посадових осіб;

- список осіб, запрошених для участі в обговоренні питання, що винесено для розгляду.

9.10. Якщо на засіданні колегії розглядаються загальні питання для всього Головного управління, в підготовці яких беруть участь всі структурні підрозділи, то список і запрошення учасників для розгляду цього питання готує секретар колегії.

Якщо питання готується структурним підрозділом Головного управління, то список і запрошення для розгляду цього питання готуються цим підрозділом.

9.11 Заступники начальника Головного управління, начальники управлінь, керівники структурних підрозділів, яким доручено підготовку матеріалів на засідання колегії, несуть персональну відповідальність за несвоєчасну та неякісну їх підготовку і неприбуття на засідання колегії запрошених осіб.

У разі неможливості вчасно підготувати питання до чергового засідання колегії, відповідальний за підготовку питання повинен аргументовано повідомити про це доповідною запискою Голову колегії за тиждень до її засідання.

 

10. Порядок проведення засідання колегії та прийняття рішень.

10.1. Засідання колегії веде її Голова, а в разі його відсутності - Перший заступник начальника Головного управління.

10.2. Засідання колегії проводиться, якщо у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

10.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

У засіданнях колегії беруть участь без права голосу інші запрошені посадові особи, які не є членами колегії, за списком, складеним секретарем колегії та погодженим з начальником Головного управління.

10.4. Інші особи, запрошені на засідання колегії для розгляду інших питань, запрошуються лише з дозволу начальника Головного управління.

10.5. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

10.6. Як правило, на засіданні колегії встановлюється такий регламент:

для доповідачів - до 10 хвилин;

для співдоповідачів - 7 хвилин;

для виступів в обговоренні - до 5 хвилин;

для довідок - до 3 хвилин.

10.7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.

10.8. Рішення колегії з кожного розглянутого питання приймаються відкритим голосуванням членів колегії і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні колегії.

10.9. Відповідно до рішення колегії складається протокол, який підписується головуючим на засіданні і секретарем колегії.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

10.10 Після засідання колегії відповідальні за підготовку розглянутих питань керівники структурних підрозділів Головного управління доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головуючий не визначив інший строк) проекти рішень колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення і схвалених колегією питань, погоджують їх з заступниками начальника Головного управління згідно з розподілом обов'язків і подають на підпис начальнику Головного управління.

10.11. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами Головного управління.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).

10.12. Сектор документального забезпечення та контролю забезпечує своєчасне тиражування і доведення до виконавців рішень, прийнятих колегією, та відповідних наказів Головного управління.

10.13. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

10.14. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється за рахунок коштів Головного управління.

 

11. Контроль за виконанням рішень колегії.

Контроль за виконанням рішень колегії забезпечується особами, визначеними у цих рішеннях та секретарем колегії.